มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001)

  • มาตรฐานiso
  • มาตรฐานiso

    เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า บริษัทฯ มีนโยบายในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งระบบบริการอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการรับรองการบริหารงานด้วยระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

    มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015) เป็นมาตรฐานที่มีองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกนำไปใช้อย่างแพร่หลายเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน และการดำเนินงานในหน่วยงาน โดยเป็นหลักประกันของการดำเนินงานที่มีคุณภาพ ซึ่งทุกองค์กรสามารถนำไปใช้ได้ โดยไม่มีข้อจำกัดในประเภทของกิจการและขนาดขององค์กร

    ระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2015) เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพขององค์กร ที่มีมาตรฐานการทำงานที่ชัดเจน การดำเนินงานที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล บุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งสำหรับองค์การ จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจกับระบบการบริหารต่างๆ ที่องค์กรดำเนินการ เพื่อให้มีความสามารถในการทำงาน และการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า บริษัทฯ มีนโยบายในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งระบบบริการอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการรับรองการบริหารงานด้วยระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015