คำถามที่พบบ่อย

    ตอบ : บริษัทเราคัดสรรวัตถุดิบและกระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถบรรจุอาหารได้ (Food Grade) และตอบสนองลูกค้าในกลุ่ม จีเอ็มพี (GMP) มีเอกสารรับรอง พรบ 295 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติก เอกสาร COA (Certificate of Analysis) รับรองค่าผลการวิเคราะห์ของสินค้าเคมี และ บริษัทฯยังได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสหประชาชาติ (United Nations - UN) ทำให้สามารถบรรจุเคมี เพื่อการส่งออกไปยังทั่วทุกมุมโลก
    ตอบ :  สามารถออกแบบแม่พิมพ์และผลิตภัณฑ์ โดยใช้ระบบแคด (CAD / Computer aided design) และทำการทดลองผลิตในระบบแคม (CAM / Computer aided manufacturing) ใช้ระบบ ซีเอ็นซี (CNC / Computer numerical control) ในการควบคุมการผลิตแม่พิมพ์ และใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing) ในการพิมพ์ตัวอย่างสินค้าช่วยให้บริษัทฯ สามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพ ให้ลูกค้าตรงตามเวลา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาโดยตลอด

    * ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2453-1188 (อัตโนมัติ 10 หมายเลข)

    ตอบ :   บริษัท มีระบบการจัดการ การส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ และมียานพาหนะที่มีเครือข่าย พร้อมรองรับการจัดส่งสินค้า

ทั้งในและต่างประเทศ

    * ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2453-1188 (อัตโนมัติ 10 หมายเลข)