Plastic Packaging Solution. Starting with selection of high quality raw materials, professional management teams and staffs with experience in the plastic industry. We have gained trust and acceptance through various business sectors.

บทความ

Category: Knowledge
การเลือกขวดน้ำอย่างปลอดภัย ขวด PET อันตรายหรือไม่

การเลือกขวดน้ำอย่างปลอดภัย ขวด PET อันตรายหรือไม่

ขวดน้ำหรือบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราส่วนใหญ่เป็นขวด PET เพราะด้วยคุณสมบัติและความหลากหลายของรูปทรง จึงทำให้ผู้ประกอบการหลายคนเลือกใช้ขวด PET และมีโรงงานผลิตขวดพลาสติกมากมายที่รับผลิตขวดพลาสติก PET

คำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์

ก่อนการใช้งานทุกครั้ง ผู้ที่ปฏิบัติงานต้องศึกษาวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง จากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (MSDS), Technical Datasheet และคู่มือ

ประเภทของบรรจุภัณฑ์

ประเภทของบรรจุภัณฑ์

แบ่งตามวิธีบรรจุและวิธีการขนถ่าย สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท คือ แบ่งตามวิธีการบรรจุและวิธีการขนถ่าย แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้ แบ่งตามความคงรูป แบ่งตามวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้

The definition of packaging

ความหมายของ บรรจุภัณฑ์

การบรรจุภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางการตลาด โดยเฉพาะปัจจุบันที่การผลิตสินค้า หรือบริการได้เน้นหรือให้ความสำคัญกับผู้บริโภค (Consumer Oriented) และจะได้เห็นว่าการบรรจุภัณฑ์มีบทบาทมากขึ้น เพราะลำพังตัวสินค้าเองไม่มีนวัตกรรม (Innvoation) หรือการพัฒนาอะไรใหม่อีกแล้ว

วิวัฒนาการการออกแบบบรรจุภัณฑ์ Evolution of Packaging Design

วิวัฒนาการการออกแบบบรรจุภัณฑ์

สำหรับประเทศไทยเรา คำว่า “ บรรจุภัณฑ์ ” ดูจะเป็นคำใหม่ซึ่งคนไทยยังไม่คุ้นเคยนัก แต่ในความเป็นจริงแล้ว คนไทยนับว่าเป็นนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความสามารถยิ่ง จะเห็นได้จากวิธีการนำเอาวัสดุธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ได้อย่างดียิ่ง

เม็ดพลาสติกคือ ?

เม็ดพลาสติกคือ ?

เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลายที่มี บทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มและอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก

plasticsign recycle

สัญลักษณ์ของการรีไซเคิลพลาสติก

เครื่องหมาย นี้เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า พลาสติกนั้นสามารถนำกลับไปแปรสภาพเพื่อการใช้งานใหม่ในรูปแบบอื่น ( Recycle ) ส่วนตัวเลขที่อยู่ในสัญลักษณ์ เป็นรหัสที่ช่วยให้สะดวกในการแยกพลาสติก

บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบันหลายฝ่ายมีการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น รวมถึงในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ด้วยเช่นกัน ซึ่งในอุตสาหกรรมนี้มีหลายกระบวนการที่จะต้องใช้สารเคมีที่ ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม จึงทำให้ผู้ประกอบการเริ่มหันมาตระหนักว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงการผลิตในกระบวนการใดได้บ้างที่จะลดหรือปลอดจากการใช้สารเคมี

4 วิธี เลือกใช้พลาสติกสำหรับบรรจุอาหาร

4 วิธี เลือกใช้พลาสติกสำหรับบรรจุอาหาร

ปัจจุบันมีปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อห่อหุ้มและรักษาคุณภาพของอาหารเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังมีการออกแบบรูปร่างที่หลากหลายและมีสีสันที่สวยงาม ทั้งนี้พลาสติกนั้นมีหลากหลายชนิด มีทั้งชนิดที่ปลอดภัยสำหรับบรรจุอาหาร และพลาสติกที่เป็นอันตรายหากสัมผัสกับอาหาร

การเลือกบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอันตราย

การเลือกบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอันตราย

การเลือกบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอันตรายหรือเคมีภัณฑ์รุนแรง ต้องเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสินค้าอันตรายแต่ละชนิดผ่านการทดสอบพร้อมได้รับ มาตรฐานบรรจุภัณฑ์ UN Mark

error: Content is protected !!