Plastic Packaging Solution. Starting with selection of high quality raw materials, professional management teams and staffs with experience in the plastic industry. We have gained trust and acceptance through various business sectors.

บทความ

Category: CSR EN
บริจาคหนังสือแก่ผู้ต้องขัง

โครงการส่งต่อความรู้ บริจาคหนังสือแก่ผู้ต้องขัง

บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการบริจาคหนังสือ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 ส่งต่อความรู้ ให้กับห้อง สมุดพร้อมปัญญา เรือนจำกลางชลบุรี

แสงรุ่งรวมพลัง แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19

บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมฝ่าฟันวิกฤติสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทางบริษัทฯ ได้รวมบริจาค สิ่งของ ปัจจัยด้านต่างๆ แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งในสถานพยาบาล และหน่วยงานของรัฐ เพื่อ สนับสนุนทุกหน่วยงานในการทำงานเพื่อพี่น้องชาวไทยทุกคน

โครงการพระอาทิตย์ส่องแสง ครั้งที่ 10 “ แสงรุ่ง รวมใจ ต้านภัยหนาว ” ประจำปี 2560

“ แสงรุ่ง รวมใจ ต้านภัยหนาว ” เพื่อรวบรวมและเป็นตัวแทนส่งมอบให้กับสภากาชาดไทย นำไปแจกจ่ายให้กับพื้นที่ขาดแคลน และถิ่นทุรกันดาร ทั่วทุกภาคในจังหวัดต่างๆของประเทศไทย บัดนี้ โครงการพระอาทิตย์ส่องแสง ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560 ได้เสร็จสิ้นและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

โครงการพระอาทิตย์ส่องแสง ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561

บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด ร่วมอนุโมทนาบุญ บริจาคสิ่งของแก่ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สำนักงานมูลนิธิ สาขาชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ณ วัดสุวรรณมาศมงคล เพื่อใช้ในกิจการฟื้นฟูสมรรถภาพ

โครงการพระอาทิตย์ส่องแสง ครั้งที่ 12 ปี พ.ศ. 2561 แสงรุ่งรวมใจ แบ่งปันความรู้

“โครงการพระอาทิตย์ส่องแสง ครั้งที่ 12 แสงรุ่งรวมใจ แบ่งปันความรู้” เพื่อรวบรวมขอรับบริจาคหนังสือและเป็นตัวแทนส่งมอบให้กับห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข นำไปแจกจ่ายให้กับโรงเรียนและแหล่งการเรียนรู้ที่ขาดแคลน

โครงการพระอาทิตย์ส่องแสง ครั้งที่ 13 “ ชาวแสงรุ่ง ร่วมใส่ใจรณรงค์แยกขยะ ” ประจำปี 2562

โครงการพระอาทิตย์ส่องแสง ครั้งที่ 13 “ ชาวแสงรุ่ง ร่วมใส่ใจรณรงค์แยกขยะ ” ประจำปี 2562 พลาสติกเป็นวัตถุดิบที่ใช้แปรรูปได้หลากหลาย สูญเสียพลังงานในการผลิตต่ำ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่สะอาด มีน้ำหนักเบา แต่แข็งแรงและคงทน จึงเป็นที่นิยมและใช้งานอย่างแพร่หลาย ทั้งในการบรรจุอาหาร เป็นอะไหล่ในอุปกรณ์ไฟฟ้าและยานยนต์ การใช้งานพลาสติกจำนวนมาก ด้วยคุณสมบัติของพลาสติกที่ย่อยสลายยาก การกำจัดขยะอย่างผิดวิธีขาดประสิทธิภาพทำให้เกิดปัญหาขยะ ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นหัวข้อที่ทั่วโลก ทุกองค์กร ภาครัฐ เอกชน และประชาชนต้องร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

error: Content is protected !!