• CSR EN
  • โครงการพระอาทิตย์ส่องแสง ครั้งที่ 10 “ แสงรุ่ง รวมใจ ต้านภัยหนาว ” ประจำปี 2560

โครงการพระอาทิตย์ส่องแสง ครั้งที่ 10 “ แสงรุ่ง รวมใจ ต้านภัยหนาว ” ประจำปี 2560

บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด ได้จัดทำโครงการพระอาทิตย์ส่องแสง ครั้งที่ 10 โดยปีนี้ ทางบริษัท ฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่อง การขาดแคลน เสื้อผ้า เครื่องนุ่มห่ม กันหนาว ของพี่น้องทั่วทุกภาคในจังหวัดต่างๆของประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว ทางบริษัท ฯ จึงได้จัดทำโครงการพระอาทิตย์ส่องแสง ครั้งที่ 10 ขอรับบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม กันหนาว “ แสงรุ่ง รวมใจ ต้านภัยหนาว ” เพื่อรวบรวมและเป็นตัวแทนส่งมอบให้กับสภากาชาดไทย นำไปแจกจ่ายให้กับพื้นที่ขาดแคลน และถิ่นทุรกันดาร ทั่วทุกภาคในจังหวัดต่างๆของประเทศไทย บัดนี้ โครงการพระอาทิตย์ส่องแสง ครั้งที่ 10 “ แสงรุ่ง รวมใจ ต้านภัยหนาว ” ประจำปี 2560 ได้เสร็จสิ้นและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ในการรับบริจาคครั้งนี้ ได้รับความสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดี จาก คณะผู้บริหาร พนักงาน บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด และลูกค้าของเรา รวมไปถึงกลุ่มบุคคลทั่วไป ยอดบริจาคทั้งสิ้น จำนวน 720 กิโลกรัม และได้ทำการส่งมอบให้กับ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ณ.ตึกอำนวยธรรม ชั้น1 เลขที่ 1873 ถนนพระรามที่ 4 กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

error: Content is protected !!