• Knowledge
  • ทำไมต้องเลือกบริษัทรับผลิตถังพลาสติกที่มีมาตรฐาน

ทำไมต้องเลือกบริษัทรับผลิตถังพลาสติกที่มีมาตรฐาน

คุณภาพและความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์พลาสติก เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์เคมี การกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ของภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติกให้สอดคล้องกับกฏระเบียบข้อบังคับ ได้รับ ใบรับรองเลขที่ 295 จากกระทรวงสาธารณสุข และบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐานการรับรองจาก UN ดังนั้นการเลือกบริษัทที่รับผลิตถังพลาสติกที่มีมาตรฐานรองรับเป็นสิ่งสำคัญลำดับแรกในการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก

ใบรับรองเลขที่ 295 คืออะไร?

ใบรับรองเลขที่ 295 คือ การกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติก ควบคุมให้ผู้รับผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ปฏิบัติตามให้ได้คุณภาพตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ในส่วนของบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สำหรับบรรจุนมหรือผลิตภัณฑ์นม ต้องเป็นพลาสติกชนิด พอลิเอทิลีน, เอทิลีน 1-แอลคีน โคพอลิเมอร์ไรซด์เรซิน, พอลิพรอพิลีน, พอลิสไตรีน หรือพอลิเอทิลีนเทเรฟทาลเลต เป็นต้น

บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกต้องมีมาตรฐานดังนี้

  1. สะอาด ไม่มีสารปนเปื้อนในปริมาณที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  2. ไม่มีจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค
  3. สีที่ใช้ผสมพลาสติกต้องไม่ออกมาปนเปื้อนกับอาหาร
มาตรฐานการรับรองจาก UN Mark คืออะไร

มาตรฐานการรับรองจาก UN Mark คืออะไร?

UN Mark คือ ระบบเครื่องหมายสากลที่ถูกสร้างขึ้นโดยองค์การสหประชาติ มีไว้สำหรับการจำแนกบรรจุภัณฑ์ที่สามารถบรรจุวัตถุที่มีอันตรายที่เป็นของเหลวหรือของแข็งได้เพื่อการขนส่งทาง อากาศ ทางถนน และทางทะเล ได้อย่างปลอดภัย โดยบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการทดสอบและการรับรองจาก UN สัญลักษณ์ UN จะต้องปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะเป็นเครื่องยืนยันว่าบรรจุภัณฑ์ได้รับการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานสากล

สัญลักษณ์แสดงระดับความอันตราย

สัญลักษณ์ I, II หรือ III ระบุระดับความอันตราย

I = ระดับอันตรายสูงสุด

II = ระดับอันตรายปานกลาง

III = ระดับอันตรายต่ำสุด

สัญลักษณ์ X, Y หรือ Z แสดงกลุ่มบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับบรรจุสารอันตรายในแต่ละระดับ

X = กลุ่มบรรจุภัณฑ์ สามารถบรรจุสารอันตรายได้ในระดับ I, II, III

Y = กลุ่มบรรจุภัณฑ์ สามารถบรรจุสารอันตรายได้ในระดับ II, III

Z = กลุ่มบรรจุภัณฑ์ สามารถบรรจุสารอันตรายได้ในระดับ III

ขั้นตอนการทดสอบสำหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อให้ได้การรับรอง UN

ขั้นตอนการทดสอบสำหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อให้ได้การรับรอง UN

  • การทดสอบการรั่วซึม
  • การทดสอบแรงดันภายใน (ไฮดรอลิก)
  • การทดสอบการเรียงซ้อน ในอุณหภูมิ 40°C
  • การทดสอบการเรียงซ้อน 24 ชั่วโมง
  • การตรวจสอบความเข้ากันได้ทางเคมี
การผลิตถังพลาสติกขนาดใหญ่
บริษัทที่รับผลิตถังพลาสติกขนาดใหญ่

บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทที่รับผลิตถังพลาสติกขนาดใหญ่ ซึ่งสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครส่วนโรงงานการผลิตที่สามารถผลิตได้มากกว่า 12,000 ตันต่อปีอยู่ที่จังหวัดชลบุรี ทางบริษัทมีบรรจุภัณฑ์ให้ลูกค้าเลือกแบบหลากหลายทั้งบรรจุภัณฑ์ที่นำไปบรรจุเคมีและบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำไปบบรจุอาหารได้อย่างปลอดภัยมีตั้งแต่บรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กไปจนถึงบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่บรรจุได้มากกว่า 200 ลิตร ที่สำคัญคือพลาสติกที่นำมาผลิตนั้นได้มาตรฐาน UN ตามการรับรองของสหประชาชาติ ทางบริษัทใช้ระบบมาตรฐานบริหารคุณภาพสากล ISO 9001:2015 เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการผลิตและการดำเนินการขององค์กรให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อความปลอดภัยและมั่นใจของผู้บริโภค

error: Content is protected !!