Plastic Packaging Solution. Starting with selection of high quality raw materials, professional management teams and staffs with experience in the plastic industry. We have gained trust and acceptance through various business sectors.

  • Knowledge
  • ทำไมต้องเลือกบริษัทรับผลิตถังพลาสติกที่มีมาตรฐาน

ทำไมต้องเลือกบริษัทรับผลิตถังพลาสติกที่มีมาตรฐาน

คุณภาพและความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์พลาสติก เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์เคมี การกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ของภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติกให้สอดคล้องกับกฏระเบียบข้อบังคับ ได้รับ ใบรับรองเลขที่ 295 จากกระทรวงสาธารณสุข และบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐานการรับรองจาก UN ดังนั้นการเลือกบริษัทที่รับผลิตถังพลาสติกที่มีมาตรฐานรองรับเป็นสิ่งสำคัญลำดับแรกในการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก

ใบรับรองเลขที่ 295 คืออะไร?

ใบรับรองเลขที่ 295 คือ การกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติก ควบคุมให้ผู้รับผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ปฏิบัติตามให้ได้คุณภาพตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ในส่วนของบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สำหรับบรรจุนมหรือผลิตภัณฑ์นม ต้องเป็นพลาสติกชนิด พอลิเอทิลีน, เอทิลีน 1-แอลคีน โคพอลิเมอร์ไรซด์เรซิน, พอลิพรอพิลีน, พอลิสไตรีน หรือพอลิเอทิลีนเทเรฟทาลเลต เป็นต้น

บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกต้องมีมาตรฐานดังนี้

  1. สะอาด ไม่มีสารปนเปื้อนในปริมาณที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  2. ไม่มีจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค
  3. สีที่ใช้ผสมพลาสติกต้องไม่ออกมาปนเปื้อนกับอาหาร
มาตรฐานการรับรองจาก UN Mark คืออะไร

มาตรฐานการรับรองจาก UN Mark คืออะไร?

UN Mark คือ ระบบเครื่องหมายสากลที่ถูกสร้างขึ้นโดยองค์การสหประชาติ มีไว้สำหรับการจำแนกบรรจุภัณฑ์ที่สามารถบรรจุวัตถุที่มีอันตรายที่เป็นของเหลวหรือของแข็งได้เพื่อการขนส่งทาง อากาศ ทางถนน และทางทะเล ได้อย่างปลอดภัย โดยบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการทดสอบและการรับรองจาก UN สัญลักษณ์ UN จะต้องปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะเป็นเครื่องยืนยันว่าบรรจุภัณฑ์ได้รับการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานสากล

สัญลักษณ์แสดงระดับความอันตราย

สัญลักษณ์ I, II หรือ III ระบุระดับความอันตราย

I = ระดับอันตรายสูงสุด

II = ระดับอันตรายปานกลาง

III = ระดับอันตรายต่ำสุด

สัญลักษณ์ X, Y หรือ Z แสดงกลุ่มบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับบรรจุสารอันตรายในแต่ละระดับ

X = กลุ่มบรรจุภัณฑ์ สามารถบรรจุสารอันตรายได้ในระดับ I, II, III

Y = กลุ่มบรรจุภัณฑ์ สามารถบรรจุสารอันตรายได้ในระดับ II, III

Z = กลุ่มบรรจุภัณฑ์ สามารถบรรจุสารอันตรายได้ในระดับ III

ขั้นตอนการทดสอบสำหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อให้ได้การรับรอง UN

ขั้นตอนการทดสอบสำหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อให้ได้การรับรอง UN

  • การทดสอบการรั่วซึม
  • การทดสอบแรงดันภายใน (ไฮดรอลิก)
  • การทดสอบการเรียงซ้อน ในอุณหภูมิ 40°C
  • การทดสอบการเรียงซ้อน 24 ชั่วโมง
  • การตรวจสอบความเข้ากันได้ทางเคมี
การผลิตถังพลาสติกขนาดใหญ่
บริษัทที่รับผลิตถังพลาสติกขนาดใหญ่

บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทที่รับผลิตถังพลาสติกขนาดใหญ่ ซึ่งสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครส่วนโรงงานการผลิตที่สามารถผลิตได้มากกว่า 12,000 ตันต่อปีอยู่ที่จังหวัดชลบุรี ทางบริษัทมีบรรจุภัณฑ์ให้ลูกค้าเลือกแบบหลากหลายทั้งบรรจุภัณฑ์ที่นำไปบรรจุเคมีและบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำไปบบรจุอาหารได้อย่างปลอดภัยมีตั้งแต่บรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กไปจนถึงบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่บรรจุได้มากกว่า 200 ลิตร ที่สำคัญคือพลาสติกที่นำมาผลิตนั้นได้มาตรฐาน UN ตามการรับรองของสหประชาชาติ ทางบริษัทใช้ระบบมาตรฐานบริหารคุณภาพสากล ISO 9001:2015 เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการผลิตและการดำเนินการขององค์กรให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อความปลอดภัยและมั่นใจของผู้บริโภค

error: Content is protected !!