• News and Events
  • กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

“ความสำเร็จอย่างยั่งยืนของกิจการ ไม่เพียงขึ้นอยู่กับการดำเนินการของกิจการเพียงอย่างเดียวเท่านั้น”

บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด จึงดำเนินธุรกิจที่เรียกว่า การสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรและชุมชนโดยรอบพื้นที่ขององค์กรบริษัทฯ รวมทั้งพนักงานที่ร่วมงานกับบริษัทฯ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ มุ่งเสริมสร้างศักยภาพและความก้าวหน้าของธุรกิจและสร้างชุมชนให้เติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน ทางบริษัทฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทางสังคม โดยริเริ่มโครงการอาทิตย์ส่องแสง เพื่อพัฒนาชุมชนและการศึกษาของเยาวชน เป็นต้น

error: Content is protected !!