NEWS AND EVENTS

โครงการพระอาทิตย์ส่องแสง ครั้งที่ 13 “ ชาวแสงรุ่ง ร่วมใส่ใจรณรงค์แยกขยะ ” ประจำปี 2562


 พลาสติกเป็นวัตถุดิบที่ใช้แปรรูปได้หลากหลาย สูญเสียพลังงานในการผลิตต่ำ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่สะอาด มีน้ำหนักเบา แต่แข็งแรงและคงทน จึงเป็นที่นิยมและใช้งานอย่างแพร่หลาย ทั้งในการบรรจุอาหาร เป็นอะไหล่ในอุปกรณ์ไฟฟ้าและยานยนต์ การใช้งานพลาสติกจำนวนมาก ด้วยคุณสมบัติของพลาสติกที่ย่อยสลายยาก การกำจัดขยะอย่างผิดวิธีขาดประสิทธิภาพทำให้เกิดปัญหาขยะ ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นหัวข้อที่ทั่วโลก ทุกองค์กร ภาครัฐ เอกชน และประชาชนต้องร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
 ในฐานะที่ บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ผลิต บรรจุภัณฑ์ พลาสติกทางเราทราบความจำเป็นและข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นอย่างดี เราเชื่อว่าหากทุกหน่วยงานร่วมกันตื่นตัวในการจัดการขยะอย่างจริงจัง นำเข้าสู่กระบวนการคัดแยกขยะ การรีไซเคิล และเรียนรู้สร้างนิสัยให้กับ บุคลากร ได้เห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะ และร่วมรณรงค์ทำอย่างจริงจัง จะสามารถเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้ตามมา
 โครงการพระอาทิตย์ส่องแสง ครั้งที่ 13 ปี 2562 ชาวแสงรุ่ง ร่วมใส่ใจรณรงค์แยกขยะ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเรียนรู้ สร้างนิสัย ในกระบวนการจัดการขยะที่ถูกต้อง โดยเน้นย้ำการแยกขยะเปียก ซึ่งเป็นจำนวนขยะในครัวเรือนที่มีปริมาณมากถึง 46% ของขยะทั้งหมด ล้วนแต่เป็นขยะที่มีความชื้นสูง เน่าเสียได้ง่าย แล้วยังเกิดการปนเปื้อนไปยังขยะประเภทต่างๆ ส่งกลิ่นเหม็น ก่อเกิดให้เชื้อโรค อันส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แล้วขยะก็ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 กิจกรรมโครงการ ชาวแสงรุ่ง ร่วมใส่ใจรณรงค์แยกขยะ ได้ดำเนินการอย่างจริงจังในปี 2562 และจะจัดทำต่อเนื่อง โดยเชื่อว่าจะสามารถเป็นจุดเริ่มต้นขององค์กรในจัดการขยะอย่างถูกต้อง เพื่อแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม ให้ต่อเนื่องสืบไป

บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด

เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า บริษัทฯ มีนโยบายในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งระบบบริการอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการรับรองการบริหารงานด้วยระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการคัดสรรวัตถุดิบและกระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถบรรจุอาหารได้ (Food Grade) และตอบสนองลูกค้าในกลุ่ม จีเอ็มพี (GMP), แฮชเซป (HACCP), บีอาร์ซี (BRC) ทั้งนี้สินค้าของบริษัทฯ ยังได้รับการรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐานสหประชาชาติ (United Nations-UN) ทำให้สามารถบรรจุเคมีภัณฑ์ เพื่อการส่งออกไปยังทั่วทุกมุมโลก