• CSR
  • โครงการพระอาทิตย์ส่องแสง ครั้งที่ 12 ปี พ.ศ. 2561 แสงรุ่งรวมใจ แบ่งปันความรู้

โครงการพระอาทิตย์ส่องแสง ครั้งที่ 12 ปี พ.ศ. 2561 แสงรุ่งรวมใจ แบ่งปันความรู้

บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด ได้จัดทำ โครงการพระอาทิตย์ส่องแสง ครั้งที่ 12 แสงรุ่งรวมใจ แบ่งปันความรู้ เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

โดยปีนี้ ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่อง การปลูกจิตสำนึกที่ดีผ่านหนังสือในชุมชนและรณรงค์ให้คนไทยรักการอ่าน ทางบริษัทฯ จึงได้จัดทำโครงการ “โครงการพระอาทิตย์ส่องแสง ครั้งที่ 12 แสงรุ่งรวมใจ แบ่งปันความรู้” เพื่อรวบรวมขอรับบริจาคหนังสือและเป็นตัวแทนส่งมอบให้กับห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข นำไปแจกจ่ายให้กับโรงเรียนและแหล่งการเรียนรู้ที่ขาดแคลน ระยะเวลารับบริจาคตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561

บัดนี้ โครงการพระอาทิตย์ส่องแสง ครั้งที่ 12 แสงรุ่งรวมใจ แบ่งปันความรู้ ประจำปี พ.ศ. 2561 ได้เสร็จสิ้นและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ในการรับบริจาคครั้งนี้ ได้รับความสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดี จาก คณะผู้บริหาร พนักงาน บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด และลูกค้าของเรา รวมไปถึงกลุ่มบุคคลทั่วไป และได้ทำการส่งมอบให้กับ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ เลขที่ 272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เสร็จสิ้นในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับโรงเรียนและแหล่งการเรียนรู้ที่ขาดแคลนต่อไป

error: Content is protected !!