ใบสมัครงาน บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จากัด

SANG ROONG GROUP CO., LTD. (Online Application Form)

โปรดกรอกข้อความลงในใบสมัครโดยละเอียดและครบถ้วน PLEASE FILL IN THIS APPLICATION FORM CLEARLY AND COMPLETELY

  ข้อมูลตำแหน่งที่ต้องการสมัครงาน

ตำแหน่งที่ต้องการ *  

รูปถ่าย *  

    ไฟล์ภาพไม่เกิน 100 kb ไฟล์นามสกุล .jpg .jpeg .jpe .gif .png เท่านั้น ?

เอกสารแนบ 

   ไฟล์เอกสารไม่เกิน  2 MB ไฟล์นามสกุล pdf, doc, docx,  เท่านั้น
เงินเดือนที่ต้องการ (บาท) *     
  ประวัติส่วนบุคคล PERSONAL DATA
ชื่อ-นามสกุล [ไทย] *       -     ชื่อเล่น
เลขที่บัตรประชาชน *  
   ออกให้ที่ *  หมดอายุวันที่  *
เลขที่บัตรประกันสังคม   
   เลขที่บัตรผู้เสียภาษี  
เพศ *      ชาย   หญิง
วัน/เดือน/ปีเกิด *  
  อายุ * น้ำหนัก * กก. สูง * ซม.  กรุ๊ปเลือด *
สัญชาติ *           เชื้อชาติ *      ศาสนา *     
สถานภาพทางการสมรส *      โสด      แต่งงาน      หย่า      แยกกันอยู่       อยู่ร่วมกันโดยมิได้แต่งงาน
ทะเบียนสมรสเลขที่    
   ออกให้ ณ   คู่สมรสมีเงินได้หรือไม่ ไม่มี     มี   
สถานภาพทางทหาร    จะถูกเกณฑ์ พ.ศ    ถูกเกณฑ์ พ.ศ.    ยกเว้นโดย 
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้) *     
เบอร์ติดต่อ *     โทรศัพท์ :    มือถือ :
ที่อยู่ถาวร *    
เบอร์ติดต่อ     โทรศัพท์ :    มือถือ :
สถานะความเป็นอยู่ บ้านของตนเอง      อาศัยอยู่กับบิดามารดา     บ้านเช่า      อาศัยผู้อื่นอยู่
อีเมล์ *     
  รายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัว FAMILY DETAIL

ชื่อ-นามสกุล บิดา*  

   -    อายุ *  ปี
อาชีพ *  
   สถานที่ทำงาน    มีชีวิต    ถึงแก่กรรม

ชื่อ-นามสกุล มารดา*    

   -    อายุ *  ปี
อาชีพ *     
   สถานที่ทำงาน    มีชีวิต    ถึงแก่กรรม
จำนวนพี่น้อง *       คน      เป็นชาย  คน     เป็นหญิง  คน    เป็นบุตรลำดับที่ *      
ชื่อคู่สมรส  
     อาชีพ   สถานที่ทำงาน
เบอร์ติดต่อ     โทรศัพท์ :    มือถือ :
จำนวนบุตร        คน   จำนวนบุตรที่กำลังศึกษา :  คน
ปัจจุบันกำลังตั้งครรภ์อยู่    ใช่      ไม่ใช่  
  ประวัติการศึกษา EDUCATION BACKGROUND
ระดับการศึกษา ปีที่เริ่ม / ปีที่จบ ชื่อสถานศึกษา คณะ / สาขาวิชา GPA
 ประถมศึกษา -
 มัธยมศึกษา -
 อาชีวศึกษา -
 อนุปริญญา -
 ปริญญาตรี -
 สูงกว่าปริญญาตรี -
  การฝึกอบรม/สัมมนา TRAINING/SEMINAR
สถาบันที่เข้ารับการอบรม
ระยะเวลา (วัน)
วันที่เริ่ม ถึง วันที่สิ้นสุด
ชื่อหลักสูตร
-
-
-
  ความสามารถพิเศษ/กิจกรรม SPECIAL ABILITY/ACTIVITIES
ฟัง พูด อ่าน เขียน
อังกฤษ/ENGLISH
ญี่ปุ่น/JAPANESE
จีน / CHINESE
ไทย / THAI
อื่น ๆ /OTHERS
ผลสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)   TOEIC Score :   TOEFL Score :   IELTS Score :
พิมพ์ดีดไทย *     คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ *         คำ/นาที
ขับรถมอร์เตอร์ไซต์ยี่ห้อ      รุ่น
เลขที่ใบขับขี่   
ขับรถยนต์ ยี่ห้อ      รุ่น
เลขที่ใบขับขี่   
หากผ่านการทดสอบท่าน  
สามารถเริ่มงาน *
   หลังทราบผล
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ *  
  
กีฬา 
     งานอดิเรก 

ชมรม/กิจกรรมที่ท่านมีส่วนร่วม
ในขณะศึกษาในสถานศึกษา 

  

ท่านรู้จักใครบ้างที่เป็นพนักงาน
ในบริษัทฯ แห่งนี้ 

   ชื่อ  ตำแหน่ง 

กรณีฉุกเฉิน
สามารถติดต่อได้ที่ * 

  

ความสัมพันธ์ * 

     โทรศัพท์ :
  ประวัติการทำงาน EMPLOYMENT BACKGROUND
1. ชื่อสถานประกอบการ        ประเภทกิจการ
สถานที่ตั้ง      
โทรศัพท์      
เริ่มทำงาน       ถึงวันที่    รวมระยะเวลา  ปี
สังกัด ฝ่าย/แผนนก      ตำแหน่ง  ชื่อผู้บังคับบัญชา 
เงินเดือนครั้งแรก      บาท  เงินเดือนครั้งล่าสุด  บาท
สวัสดิการพิเศษอื่นๆ    
หน้าที่และความรับผิดชอบ    
เหตุผลที่ออก เพราะ     
หนังสือรับรองการผ่านงาน     มี     ไม่มี   เพราะ 
2. ชื่อสถานประกอบการ        ประเภทกิจการ
สถานที่ตั้ง      
โทรศัพท์      
เริ่มทำงาน       ถึงวันที่    รวมระยะเวลา  ปี
สังกัด ฝ่าย/แผนนก      ตำแหน่ง  ชื่อผู้บังคับบัญชา 
เงินเดือนครั้งแรก      บาท  เงินเดือนครั้งล่าสุด  บาท
สวัสดิการพิเศษอื่นๆ    
หน้าที่และความรับผิดชอบ    
เหตุผลที่ออก เพราะ     
หนังสือรับรองการผ่านงาน     มี     ไม่มี   เพราะ 
   บุคคลอ้างอิง (ที่ไม่ใช่ญาติพี่น้อง) ที่บริษัทฯ สามารถสอบถามประวัติของท่านได้ Personnel Reference (Do not list Relatives)
ชื่อ - นามสกุล อาชีพ / ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน / เบอร์โทรศัพท์
  อื่นๆ
ท่านทราบข่าวการ  
สมัครงานจาก *  
   นสพ. , นิตยสาร    อินเทอร์เน็ต    มีบุคคลแนะนำ    อื่นๆ
หมายเหตุเพิ่มเติม     
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ ถ้าหลังจากเข้ามาทำงานแล้วพบว่า ข้อความในใบสมัครงาน
 หรือเอกสารที่นำมาแสดง หรือรายละเอียดที่ได้ให้ไว้ไม่เป็นความจริง บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าโดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ