• เกร็ดความรู้
 • มาตรฐาน GHP และ HACCP คืออะไร? ทำไมผู้ประกอบการอาหารต้องรู้

มาตรฐาน GHP และ HACCP คืออะไร? ทำไมผู้ประกอบการอาหารต้องรู้

บทนำ

ในโลกปัจจุบันที่การแข่งขันทางธุรกิจอาหารนับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง หนึ่งในปัจจัยหลักที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าได้ก็คือ “ความปลอดภัยของอาหาร” มาตรฐานความปลอดภัยอาหารที่ผู้ประกอบการควรรู้จักเป็นอย่างยิ่ง ได้แก่ มาตรฐาน GHP และ ระบบ HACCP

การทำความเข้าใจและประยุกต์ใช้มาตรฐาน GHP และ HACCP จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ผู้เขียนจะพาท่านไปทำความรู้จักกับมาตรฐาน GHP และ HACCP อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น กับบทความ “มาตรฐาน GHP และ HACCP คืออะไร? ทำไมผู้ประกอบการอาหารต้องรู้” เพื่อให้ท่านสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้จริง

มาตรฐาน GHP คืออะไร

GHP หรือ Good Hygiene Practices คือ แนวทางปฏิบัติด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพ GHP ถูกพัฒนาขึ้นมาจาก GMP (Good Manufacturing Practices) โดยเพิ่มเติมประเด็นด้านสุขลักษณะให้ครอบคลุมและเข้มงวดมากขึ้น โดยให้ความสำคัญกับความสะอาดและปลอดภัยของอาหารมากขึ้นเรื่อยๆ การนำ GHP มาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารจะช่วยลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนในอาหาร ป้องกันการเกิดโรคที่มาจากอาหาร เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค

ระบบ HACCP คืออะไร

HACCP หรือ Hazard Analysis and Critical Control Point เป็นระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มุ่งเน้นการป้องกันและควบคุมอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตอาหาร ตั้งแต่การรับวัตถุดิบไปจนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภค การนำระบบ HACCP มาใช้จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคที่มาจากอาหาร

มาตราฐาน GHP และ HACCP สัมพันธ์กันอย่างไร ต่างกันอย่างไร

หลายคนอาจสงสัยว่าทั้งสองอย่างนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไร และมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ในความเป็นจริง GHP และ HACCP มีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด โดย GHP เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการนำระบบ HACCP มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อแตกต่างมาตราฐาน GHP และ HACCP

 • GHP จะช่วยควบคุมสภาพแวดล้อมโดยรวมของกระบวนการผลิตอาหารให้ถูกสุขลักษณะ ป้องกันการปนเปื้อนข้ามและการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ไม่พึงประสงค์
 • ในขณะที่ HACCP จะมุ่งเน้นไปที่การป้องกันและควบคุมอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในจุดวิกฤตต่างๆ ของกระบวนการผลิต
 • ดังนั้น GHP จึงเป็นเสมือนรากฐานที่แข็งแรง ส่วน HACCP เป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอาหารปลอดภัย

มาตราฐาน GHP และ HACCP ก็มีข้อแตกต่างที่สำคัญ

โดย GHP เป็นข้อกำหนดทั่วไปที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต แต่ HACCP จะเจาะจงไปที่การควบคุมจุดวิกฤตเท่านั้น นอกจากนี้ GHP เป็นมาตรฐานขั้นพื้นฐานที่ผู้ประกอบการอาหารทุกรายต้องปฏิบัติตาม ในขณะที่ HACCP เป็นระบบที่ผู้ประกอบการสามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง

ทำไมผู้ประกอบการอาหารต้องใช้บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน GHP HACCP

ในยุคที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของอาหารมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้ประกอบการอาหารจึงจำเป็นต้องปรับตัวและยกระดับมาตรฐานการผลิตของตนเองเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด การนำมาตรฐาน GHP และ HACCP มาใช้ในกระบวนการผลิต รวมถึงการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน เช่น แกลลอนพลาสติก ขวดพลาสติก และถังพลาสติกจากผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือจะช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้

 • ป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร
  GHP และ HACCP จะช่วยลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนทั้งทางกายภาพ เคมี และชีวภาพในอาหาร ผ่านการควบคุมสภาพแวดล้อมการผลิตและการกำหนดจุดวิกฤตที่ต้องเฝ้าระวัง การใช้บรรจุภัณฑ์อาหารพลาสติก จาก บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จํากัด ที่ผลิตตามมาตรฐาน GHP จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าบรรจุภัณฑ์ปลอดภัยสำหรับบรรจุอาหาร
 • รักษาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
  การปฏิบัติตามมาตรฐาน GHP และ HACCP ทั้งในกระบวนการผลิตอาหารและบรรจุภัณฑ์ จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพสม่ำเสมอและปลอดภัยต่อการบริโภค ช่วยรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์ การเลือกใช้ แกลลอน ขวด และถังพลาสติก ของ บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จํากัด ผลิตจากวัสดุคุณภาพ ไม่มีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายจึงตอบสนองต่อรักษาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ได้
 • เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค
  ผลิตภัณฑ์ แกลลอนพลาสติก ขวดพลาสติก และถังพลาสติกของ บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จํากัด ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GHP และ HACCP ทั้งตัวอาหารและบรรจุภัณฑ์ จะสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคว่ามีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและไว้วางใจในตัวสินค้าของเรา สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคได้
 • ลดความเสี่ยงในการเรียกคืนสินค้า:
  หากมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยของอาหารเกิดขึ้น ผู้ประกอบการที่ใช้ GHP และ HACCP ทั้งในส่วนของอาหารและบรรจุภัณฑ์ จะสามารถตรวจสอบย้อนกลับและระบุสาเหตุของปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดผลกระทบและค่าใช้จ่ายจากการเรียกคืน หากเกิดปัญหาที่เกี่ยวกับสินค้าบรรจุภัณฑ์อาหาร เรามีระบบตรวจสอบย้อนกลับตามมาตรฐาน HACCP เพื่อให้มั่นใจได้ในคุณภาพของสินค้าของเรา ลดปัจจัยของปัญหา และง่ายต่อการสืบถึงรากของปัญหาเรียกสินค้าคืนสินค้า
 • ตอบสนองข้อกำหนดทางกฎหมายและมาตรฐานสากล
  ในหลายประเทศ การนำ GHP และ HACCP มาใช้ถือเป็นข้อบังคับทางกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการอาหาร นอกจากนี้ยังเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ช่วยเปิดโอกาสในการส่งออกและขยายตลาดไปยังต่างประเทศ การเลือกใช้แกลลอนพลาสติก ขวดพลาสติก และถังพลาสติกที่ได้มาตรฐานสากล รองรับการส่งออก จะช่วยส่งเสริมการขยายตลาดได้

จะเห็นได้ว่าการใช้มาตรฐาน GHP และ HACCP ทั้งในกระบวนการผลิตอาหารและบรรจุภัณฑ์นั้นให้ประโยชน์มากมายแก่ผู้ประกอบการอาหาร ทั้งในแง่ของการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า การลดความเสี่ยงและต้นทุนในระยะยาว รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ผู้ประกอบการที่ต้องการความยั่งยืนจึงควรให้ความสำคัญกับการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อการันตีความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์

บทสรุป

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะช่วยให้ท่านผู้อ่านเข้าใจถึงความสำคัญของมาตรฐาน GHP และ HACCP ในการสร้างความปลอดภัยให้แก่อาหารได้เป็นอย่างดี ในโลกปัจจุบันที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสุขภาพ การนำมาตรฐานเหล่านี้มาประยุกต์ใช้จะช่วยยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อาหาร สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และการเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่ธุรกิจ

โดยแนะนำให้ผู้ประกอบการอาหารทุกท่านพิจารณานำมาตรฐาน GHP และ HACCP ไปปรับใช้ในกระบวนการผลิตของตนเอง เลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหารที่มีมาตราฐาน GHP และ HACCP เพื่อตอบสนองกับเทรนของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้ธุรกิจของท่านได้ดำเนินไปอย่างราบรื่น ไม่เจอปัญหาในระยะยาว

สามารถเข้าไปรับชมบรรยากาศการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกตามมาตรฐาน GHP และ HACCP ของแสงรุ่งได้ที่

error: Content is protected !!